ES RJ SP
Boi Gordo 15Kg 203.50 218.50 224.15
Boi Gordo Inteiro 15Kg 207.63 - -
Boi Magro 1Cab - - 2972.38
Boi Magro 30 meses 1Cab - - 2590.00