GO MS MT
Bezerro 12 meses 1Cab - - 1761.65
Boi Gordo 15Kg 212.88 221.69 208.00
Novilha Gorda 15kg 205.00 213.00 198.00
Vaca Gorda 15Kg 195.42 207.00 189.36