MT    
Bezerro 12 meses 1Cab 1859.31    
Boi Gordo 15Kg 208.56    
Novilha Gorda 15kg 195.61    
Vaca Gorda 15Kg 190.42