MT    
Bezerro 12 meses 1Cab 1791.12    
Boi Gordo 15Kg 203.85    
Novilha Gorda 15kg 196.59    
Vaca Gorda 15Kg 186.76